EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Huurrecht & Pachtrecht

Pachtovereenkomst: goedkeuring grondkamer vereist !

Pachtovereenkomst: goedkeuring grondkamer vereist !

 

Wat is een pachtovereenkomst?

Een pachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

Onder landbouw wordt, voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend, verstaan: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw, waaronder tevens wordt begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen, de teelt van griendhout en riet en elke andere tak van bodemcultuur, zulks echter met uitzondering van de bosbouw.

Een pachtovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.

Goedkeuring grondkamer

De op schrift gestelde pachtovereenkomst dient vervolgens door de grondkamer te worden goedgekeurd. Zowel verpachter als pachter zijn verplicht om de pachtovereenkomst binnen twee maanden, nadat de overeenkomst is aangegaan, ter goedkeuring aan de grondkamer in te zenden.

Het goedkeuringsvereiste geldt echter niet voor een tweetal, van reguliere pachtovereenkomsten afwijkende, bijzondere pachtvormen, te weten pachtovereenkomsten betreffende kleine percelen los land, die niet groter zijn dan één hectare, alsmede teeltpachtovereenkomsten.

Sancties ingeval van een niet-tijdige inzending

Indien een pachtovereenkomst niet tijdig ter goedkeuring aan de grondkamer wordt ingezonden, dan heeft dit enkele verstrekkende gevolgen.

Zolang een pachtovereenkomst door de grondkamer niet is goedgekeurd, kan een verpachter namelijk geen rechtsvordering tot betaling van de pachtprijs tegen de pachter instellen en geldt de pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat de overeenkomst door één van de partijen kan worden opgezegd.

Wordt een pachtovereenkomst door één van de partijen alsnog verlaat (derhalve nadat de pachtovereenkomst al langer dan twee maanden daarvoor is aangegaan) aan de grondkamer ingezonden en wordt de pachtovereenkomst vervolgens alsnog door de grondkamer goedgekeurd, dan gaat de wettelijke duur van de pachtovereenkomst eerst in bij aanvang van het pachtjaar, volgende op het jaar, waarin de pachtovereenkomst alsnog ter goedkeuring is ingezonden aan de grondkamer.

Wettelijke duur

De wettelijke duur van een pachtovereenkomst bedraagt 12 jaren voor een hoeve en 6 jaren voor los land.

Nu de wettelijke sancties, verbonden aan het niet tijdig ter goedkeuring inzenden van een pachtovereenkomst, in de praktijk ingrijpende gevolgen kunnen hebben, is het goed om hiermede terdege rekening te houden en ervoor zorg te dragen dat een pachtovereenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, op schrift wordt gesteld en na ondertekening door partijen vervolgens tijdig ter goedkeuring aan de grondkamer wordt ingezonden.

Is een pachtovereenkomst mondeling aangegaan maar niet op schrift gesteld en vormt dit om welke reden dan ook een probleem, dan kan de meest gerede partij schriftelijke vastlegging van de pachtovereenkomst vorderen, als eerste stap om uiteindelijk alsnog tot een goedgekeurde pachtovereenkomst te komen.

Wenst u advies over of begeleiding bij een pachtkwestie, dan kunnen wij u hierbij uiteraard bijstaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Hans Kleingeld (kleingeld@ebhlegal.nl).

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag !

Gepubliceerd op 11 Feb '20
Huurrecht & Pachtrecht De verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Recentelijk heeft de Hoge Raad in een zogenaamde prejudiciële procedure enkele voorgelegde prej...

Huurrecht & Pachtrecht Het terugvragen van energiebelasting bij wooncomplexen: wie betaalt de rekening? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Recentelijk is door de kantonrechter te ’s-Gravenhage een interessant vonnis gewezen over de v...

Huurrecht & Pachtrecht Huur van middenstandsbedrijfsruimte met gemengde elementen: huurbescherming of niet? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Ze komen regelmatig voor: overeenkomsten, die kenmerken bevatten van een huurovereenkomst, maar teve...

Neem contact op