EBH Legal

Algemene voorwaarden

EBH Legal B.V.
 1. EBH Legal B.V. is een samenwerkingsverband, waarin advocaten de rechtspraktijk uitoefenen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan EBH Legal B.V. of aan (één van) haar advocaten of werknemers worden verstrekt.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard te zijn door EBH Legal B.V. en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle opdrachten rust uitsluitend op EBH Legal B.V. en niet op haar advocaten, haar bestuurders of haar werknemers. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de aan EBH Legal B.V. verbonden advocaten, haar bestuurders, alsmede degenen die voor EBH Legal B.V. werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 4. EBH Legal B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden - zoveel als redelijkerwijs mogelijk - met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van EBH Legal B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door EBH Legal B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.
 6. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, jegens EBH Legal B.V., haar advocaten, haar bestuurders en/of haar werknemers, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 7. Indien EBH Legal B.V. de uitoefening van haar advocatenpraktijk staakt, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding jegens EBH Legal B.V., haar advocaten, haar bestuurders en/ of haar werknemers uiterlijk één jaar na de dag, waarop deze uitoefening is gestaakt.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de aan EBH Legal B.V. verbonden advocaten, bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de vennootschap en al degenen, die al dan niet in loondienst voor EBH Legal B.V. werkzaam zijn.
 10. EBH Legal B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en is voorts te vinden op de website van EBH Legal B.V. (www.ebhlegal.nl). Indien de interne klachtenregeling niet leidt tot een oplossing van het geschil tussen EBH Legal B.V. en de cliënt, zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle (niet opgeloste) geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van EBH Legal B.V., inclusief alle declaratiegeschillen, zullen door deze commissie worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en EBH Legal B.V. is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 12. Geschillen, waarin het Reglement Geschillencommissie Advocatuur niet voorziet, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Neem contact op