EBH Legal
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Bestuursrecht

De (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat begeeft zich zowel op het terrein van het bestuursrecht als op het terrein van privaatrecht. Wij adviseren en procederen op alle onderdelen van het omgevingsrecht, waaronder de Wet milieubeheer, het activiteitenbesluit, de Wet geluidshinder, het Besluit glastuinbouw, de Energiewet, streek- en bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, Wabo, handhaving, waterschap kwesties, Onteigeningswet (administratief en gerechtelijk), de Wet voorkeursrecht gemeenten, (bijzondere) landinrichtingsprocedures (zoals de Reconstructiewet Midden-Delfland), nadeelcompensatie en planschade.

Algemeen bestuursrecht:

  • Wijze waarop bestuurlijke besluitvorming binnen diverse bestuursorganen plaatsvindt
  • De rol die de overheid en burgers hierin vervullen
  • De geschillen die ontstaan naar aanleiding van door de overheid genomen besluiten

Advies en procederen

Wij adviseren en procederen over besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan algemene bestuursrechtelijke vraagstukken, zoals de bevoegdheid een besluit te nemen, het karakter van een besluit, de vraag wie als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt en wie een besluit in rechte kan bestrijden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan procedures op grond van de Winkeltijdenwet of verordening, exploitatievergunningen of kapvergunningen, die verband houden met de bepalingen van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat treden wij op voor bedrijven, overheden en particulieren.

Rechtsbijstandverzekering
Heeft u een rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar of de gemachtigde die is aangesteld door uw verzekeraar? Wij kunnen voor u beoordelen of alles wel uit uw zaak gehaald is en of het wellicht zinvol is uw zaak voortaan met hulp van ons te behandelen.

Onze ruimtelijk bestuursrecht & milieurecht advocaten

 

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Parkeernormen verplaatst naar bestemmingsplannen Door mr. J. Geelhoed

Belanghebbenden kunnen de gemeenteraad met succes verzoeken deze regel aan te passen. Een parkeer...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Regeling plankosten exploitatieplan op 1 april 2017 in werking getreden; een betere onderhandelingspositie voor ontwikkelaars en andere bouwers? Door mr. J. Geelhoed

Bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is aan gemeenten de bevoegdheid toegekend o...

Neem contact op