EBH Legal
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Bestuursrecht

De (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat begeeft zich zowel op het terrein van het bestuursrecht als op het terrein van privaatrecht. Wij adviseren en procederen op alle onderdelen van het omgevingsrecht, waaronder de Wet milieubeheer, het activiteitenbesluit, de Wet geluidshinder, het Besluit glastuinbouw, de Energiewet, streek- en bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, Wabo, handhaving, waterschap kwesties, Onteigeningswet (administratief en gerechtelijk), de Wet voorkeursrecht gemeenten, (bijzondere) landinrichtingsprocedures (zoals de Reconstructiewet Midden-Delfland), nadeelcompensatie en planschade.

Algemeen bestuursrecht:

  • Wijze waarop bestuurlijke besluitvorming binnen diverse bestuursorganen plaatsvindt
  • De rol die de overheid en burgers hierin vervullen
  • De geschillen die ontstaan naar aanleiding van door de overheid genomen besluiten

Gratis intakegesprek

Heeft u een vraag over bestemmingsplannen, vergunningen of handhavingszaken? We helpen u graag! Laat u terugbellen door een specialist.

Advies en procederen

Wij adviseren en procederen over besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan algemene bestuursrechtelijke vraagstukken, zoals de bevoegdheid een besluit te nemen, het karakter van een besluit, de vraag wie als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt en wie een besluit in rechte kan bestrijden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan procedures op grond van de Winkeltijdenwet of verordening, exploitatievergunningen of kapvergunningen, die verband houden met de bepalingen van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat treden wij op voor bedrijven, overheden en particulieren.

Rechtsbijstandverzekering
Heeft u een rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar of de gemachtigde die is aangesteld door uw verzekeraar? Wij kunnen voor u beoordelen of alles wel uit uw zaak gehaald is en of het wellicht zinvol is uw zaak voortaan met hulp van ons te behandelen.

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Is de reactie op een verzoek om handhaving een besluit? Door mr. L. van Schie-Kooman

  In Nederland wonen veel mensen dicht bij elkaar. Dit leidt soms tot overlast. De gemeente...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Digitale bekendmakingen: mis ze niet! Door mr. L. van Schie-Kooman

  In het omgevingsrecht is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de bekendmaking van de...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer leidt een toezegging tot opgewekt vertrouwen? Door mr. L. van Schie-Kooman

Als burger ga je ervan uit dat de informatie die je van een gemeenteambtenaar ontvangt, juist is....

Neem contact op