EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden

Privacy statement

Privacyverklaring EBH Legal B.V.

Ebhlegal.nl is een website van EBH Legal B.V.

1. Algemeen

EBH Legal hecht belang aan de bescherming van de privacy van u, haar cliënten en haar bezoekers. Via deze website en onze diensten (al dan niet omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt) verkrijgen wij persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en handelen alsmede verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en –regelingen. Dit houdt onder andere het volgende in:

- wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;

- wij beperken de (verzameling) verwerkte persoonsgegevens tot alleen die gegevens die echt noodzakelijk zijn;

- wij vragen eerst uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (in voorkomende gevallen).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, alsmede met welk doelen en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast is uiteengezet hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden delen, hoe uw gegevens zijn beveiligd, of en hoe wij gebruik maken van en hoe u contact met ons kan opnemen.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij

Om onze website te optimaliseren en om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden en te leveren verwerken wij persoonsgegevens, dit is informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Voor de doeleinden opgesomd in deze Privacyverklaring verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Basale informatie: naam (inclusief initialen), titel(s), geslacht, geboortedatum;

- Contactinformatie: e-mailadres, adres (zakelijk en/of privé), telefoonnummer(s);

- Functie en beroep;

- Bedrijf en organisatie;

- Uw contactpersoon bij EBH Legal ;

- Data gerelateerd aan het bezoek van onze website, zoals een IP-adres en de duur van uw bezoek (zie ‘Cookies’);

- Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot sollicitaties, zoals NAW, geboortedatum, telefoonnummer(s), nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke informatie die u zelf in uw sollicitatie verstrekt;

- Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot aanwezigheid bij door EBH Legal georganiseerde meetings of evenementen;

- Enige andere persoonsgegevens of informatie die u ons verstrekt of die we verkrijgen in verband met de onder 3. genoemde doeleinden en gronden.

 

Wij verzamelen deze informatie en gegevens omdat u deze aan ons verstrekt of omdat u hiervoor toestemming aan ons geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, doordat u gegevens invult op de website, doordat u ons uw visitekaartje verstrekt of omdat u een sollicitatie instuurt. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen van andere bronnen, zoals een eventuele eerdere advocaat, wederpartijen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster of door andere publiekelijk toegankelijke bronnen (waaronder sociale media).

 

3. Doeleinden en gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij wij voor andere doeleinden op voorhand van u expliciete toestemming hebben verkregen.

 

De doeleinden van gegevensverwerking zijn:

  1. Gebruik van onze (juridische) diensten:

    om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. De diensten die wij verrichten zijn alle diensten die u in redelijkheid van advocaten en mediators mag verwachten, daaronder in ieder geval begrepen het u adviseren en bijstaan met betrekking tot geschillen en andersoortige kwesties, al dan niet van overwegend juridische aard, alsmede het namens u procederen bij gerechtelijke instanties of andersoortige instellingen gericht op geschilbeslechting. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarbij uit hoofde van door u gegeven toestemming dan wel uit hoofde van noodzaak voor de uitvoering van de door u gegeven en door ons geaccepteerde opdracht(overeenkomst) tot advies, bijstand, procesvoering etc.

  2. Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; enkele voorbeelden hiervan zijn eisen aan de gevoerde administratie afkomstig van de Nederlandse Orde van Advocaten en wettelijke vereisten voortvloeiende uit de wft.
  3. Marketing en ondernemingsactiviteiten: bijvoorbeeld nieuws updates, uitnodigingen voor evenementen en andere communicatie die wellicht interessant voor u kan zijn.
  4. Sollicitatieprocedures: Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s al dan niet via derde partijen of via e-mail.
  5. Website: wij verwerken ook persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze website. Hiermee analyseren wij bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Daarmee kunnen we de website nóg beter maken en ook beter afstemmen op onze doelgroepen en marketing.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden:

- Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

- Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

- Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

- Uw toestemming

 

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor zover in deze Privacyverklaring niet anders vermeld worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is om de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden te behalen, of om in overeenstemming te handelen met toepasselijke wet- en regelgeving (de wet- en toepasselijke regelgeving kennen zowel maximale als minimale bewaartermijnen welke allemaal zullen worden nageleefd).

 

Met betrekking tot sollicitaties: uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben gekregen om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze bewaartermijn een jaar zijn.

 

5. Uw persoonsgegevens en derden

EBH Legal maakt alleen gebruik van derden bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden indien dat noodzakelijk is. Daarbij nemen wij, indien er derde partijen worden ingeschakeld, altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde, in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

 

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij onder andere gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen (de navolgende lijst is nietuitputtend):

- Derden relevant in het kader van de uitvoering van onze aangeboden en geleverde juridische en andersoortige diensten: bijvoorbeeld wederpartijen, gerechtelijke instanties, regelgevende autoriteiten, overheidsinstellingen;

- Derden met wie wij in aanraking komen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere organen;

- Andere derden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-providers, communicatieproviders en andere organisaties aan wie wij enige ‘support services’ uitbesteden.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen en dienen er zelf zorg voor te dragen dat zij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. EBH Legal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ingeschakelde derden. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken zal EBH Legal altijd een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG sluiten met de betreffende partij.

 

In voorkomende gevallen gebeurt doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.], slechts indien dat noodzakelijk is en slechts indien een van de in deze overeenkomst genoemde gronden daarvoor de mogelijkheid biedt.

 

6. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

EBH Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en inbreuk of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, inzage, aanpassing etc.

 

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

- alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en iedereen die in aanraking komt met persoonsgegevens is gebonden aan een (contractuele) geheimhoudingsplicht;

- elle informatie en persoonsgegevens staan op beveiligde servers;

- EBH Legal zorgt ervoor dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn;

- er worden regelmatig back-ups gemaakt van alle door EBH Legal gebruikte systemen.

 

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen (zie 13.).

 

7. Uw rechten

U hebt het recht EBH Legal te verzoeken u inzage te verlenen in (al) uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, anderszins te wijzigen, te verwijderen en/of af te schermen. Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze toestemming te allen tijde weer in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Daarnaast bent u gerechtigd gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (mits gemotiveerd) en een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken (eveneens gemotiveerd).

 

Voor de uitoefening van deze en/of andere rechten en corresponderende verzoeken kunt u contact opnemen met ons (zie 13.). In uw verzoek dient u te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient en dient u voldoende gegevens te verstrekken op basis waarvan wij uw identiteit kunnen controleren.

 

Uw verzoeken kunnen in sommige gevallen door ons worden geweigerd. Hiervan zal u, onder vermelding van de wettelijke grondslag die het mogelijk maakt u verzoek te weigeren, op de hoogte worden gesteld. Aanleiding hiervoor kunnen onder andere het beroepsgeheim van advocaten, op EBH Legal rustende wettelijke verplichtingen of de buitensporige of onredelijke aard van een of meerdere verzoeken zijn.

 

In het geval van buitengewoon complexe verzoeken, of een buitensporige hoeveelheid verzoeken, kan in plaats van een weigering van het verzoek ook een passende kostenvergoeding voor de uitvoering van het verzoek worden doorberekend aan de verzoeker. Hiervan zal u van tevoren op de hoogte worden gesteld.

 

8. Cookies

De website van EBH Legal maakt gebruik van cookies om goed te kunnen laten functioneren. U kunt in de instellingen van uw webbrowser aangeven of u deze cookies wilt toestaan, of juist niet. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist). Dit kan evenwel de functionaliteit van de website beperken.

 

9. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Er zijn 3 soorten cookies:

- Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld uw keuze in het wel of niet accepteren van cookies of op de website ingevulde gegevens te onthouden. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

- Analytische cookies: deze worden gebruikt om een website en de bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor de website (het gebruik daarvan en de vindbaarheid) kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld het hulpprogramma Google Analytics worden gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

- Andere cookies, bedoeld voor commerciële doeleinden en derde partijen, zoals Social Media Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media.

 

10. Overig

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

11. Wijziging in deze Privacyverklaring

EBH Legal behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

 

12. Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor andersoortige klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

 

13. Vragen

Voor al uw vragen en/of opmerkingen en/of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u zich richten tot EBH Legal B.V., Afdeling administratie, Jupiter 460 te (2675 LX) Honselersdijk, of u kunt contact met ons opnemen via info@ebhlegal.nl.

 

Honselersdijk, 22 mei 2018

 


Cookies op ebhlegal.nl


Neem contact op