EBH Legal
Huurrecht & Pachtrecht

Pachtovereenkomst opzeggen?

Pachtovereenkomst opzeggen?

Pacht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt een onroerende zaak of gedeelte daarvan ter uitoefening van de landbouw in gebruik te verstrekken aan de andere partij, de pachter, waarbij de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie aan de verpachter.

Zowel de verpachter als de pachter zijn verplicht een pachtovereenkomst binnen twee maanden, nadat de overeenkomst is aangegaan, ter goedkeuring aan de grondkamer toe te zenden. Heeft één van de partijen aan deze verplichting voldaan, dan is de verplichting voor de andere partij vervallen.

Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor een hoeve en zes jaren voor los land. Een pachtovereenkomst kan echter ook voor een langere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld. Tevens kan een pachtovereenkomst voor een kortere duur worden aangegaan, echter wederom voor zover een bepaalde datum voor beëindiging is vastgesteld en de grondkamer de kortere duur voorts heeft goedgekeurd.

Een pachtovereenkomst, die geldt voor de duur van ten minste twaalf jaren voor een hoeve en ten minste zes jaren voor los land, eindigt echter niet door het verstrijken van de overeengekomen duur van de overeenkomst, maar dient door de verpachter of door de pachter te worden opgezegd. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einddatum van de overeenkomst, nu een tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Hoe gaat het opzeggen van een reguliere pachtovereenkomst echter precies in zijn werk?

Alleen een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst kan worden opgezegd. De opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief en de in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt zowel voor de verpachter als voor de pachter ten minste één jaar.

Indien een verpachter de pachtovereenkomst opzegt, dienen in het kader van de opzegging – op straffe van nietigheid - de gronden te worden vermeld, die tot opzegging hebben geleid. Indien de pachter binnen zes weken na een opzegging door de verpachter vervolgens bij exploot of bij aangetekende brief aan de verpachter mededeelt zich tegen de opzegging te verzetten onder opgave van de redenen waarop dit verzet is gegrond, dan blijft de opgezegde pachtovereenkomst van kracht, totdat de rechter onherroepelijk heeft beslist op een vordering van de verpachter om – uitsluitend op de gronden, zoals vermeld in de opzegging - het tijdstip vast te stellen, waarop de pachtovereenkomst zal eindigen.

De vijf opzeggingsgronden, die op vordering van een verpachter tot een beëindiging van de pachtovereenkomst kunnen leiden, staan limitatief in de Wet genoemd. De opzeggingsgronden betreffen onder andere een gebrekkige bedrijfsvoering of ander ernstig tekortschieten door de pachter, dringend en duurzaam eigen gebruik van het verpachte door de verpachter (waarbij onder duurzaam gebruik echter niet wordt begrepen vervreemding van het verpachte) alsmede een redelijke afweging van de belangen van de verpachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst tegen die van de pachter bij verlenging van de pachtovereenkomst, die in het voordeel van de verpachter uitvalt.

Na opzegging van een pachtovereenkomst door de verpachter ligt, indien de pachter het daarmee niet eens is, in eerste instantie derhalve het initiatief bij de pachter om zich binnen zes weken na de opzegging gemotiveerd tegen de opzegging te verzetten. Vervolgens ligt het initiatief bij de verpachter om een beëindigingsprocedure tegen de pachter op te starten.

Een rechtsgeldige opzegging door een pachter leidt - zonder dat een beëindigingsprocedure behoeft te worden gevoerd - daarentegen wel steeds tot een beëindiging van een pachtovereenkomst per de datum waartegen is opgezegd, onverschillig of de verpachter het met die opzegging eens is of niet.

De opzeggingsregeling, zoals hiervoor op hoofdlijnen is geschetst, is alleen van toepassing op reguliere pachtovereenkomsten en niet op, daarvan afwijkende, andere pachtvormen.

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Hans Kleingeld. De inhoud van deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Gepubliceerd op 9 May '18
Huurrecht & Pachtrecht Geringe tegenprestatie: huur of niet? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

In artikel 7: 201 BW wordt een huurovereenkomst gedefinieerd als “de overeenkomst waarbij de e...

Huurrecht & Pachtrecht Pachtovereenkomst opzeggen? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Pacht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt een onroerende zaak of...

Huurrecht & Pachtrecht Geldt de regel "Koop breekt geen huur" ook bij een gedeeltelijke overdracht van de gehuurde zaak? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

In artikel 7: 226 lid 1 BW is de regel opgenomen, die bekend staat als “koop breekt geen huur&...

Neem contact op