EBH Legal
Advocaatscore: 9.2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: geen (tijdig) bericht kan leiden tot schadeplicht

Werkgevers opgelet: geen (tijdig) bericht kan leiden tot schadeplicht

De aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer tijdig te informeren of de wens bestaat het contract voor bepaalde tijd voort te zetten of niet. De ‘aanzegverplichting’ voor werkgevers is in het leven geroepen om werknemers zekerheid te bieden en hen in de gelegenheid te stellen tijdig op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Einde contract van rechtswege

De aanzegverplichting doet niets af aan het feit dat het contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, met andere woorden: er is geen enkele handeling vereist om het contract te laten eindigen. Het vergeten van de aanzegging heeft dus geen gevolgen voor het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst, maar kan wel financiële gevolgen hebben voor de werkgever.

Wanneer moet de werkgever aanzeggen?

De werkgever dient uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk (!) (maar een sms of Whats-appbericht volstaat ook) te informeren over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en indien voortzetting het geval is onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Tip voor werkgever: Agendeer circa 5 weken voorafgaand de datum van afloop van een contract voor bepaalde tijd in uw agenda zodat u de aanzegverplichting niet vergeet.

Sanctie op niet nakomen aanzegverplichting

Vergeet u de werknemer schriftelijk aan te zeggen over de wens tot het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan ben u schadeplichtig.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het feit of überhaupt niet is aangezegd dan wel of er te laat is aangezegd:
- niet aangezegd: één bruto maandsalaris;
- te laat aangezegd: een vergoeding van het maandsalaris naar rato er te laat is aangezegd.

Uitgangspunt is het ‘kale’ bruto maandsalaris, dus zonder toeslagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, overwerkvergoedingen, winstuitkeringen en bonussen.

Werknemer dient tijdig aanspraak te maken op vergoeding

Heeft de werkgever niet of te laat aangezegd dan is het de taak van werknemer om tijdig actie te ondernemen. Werknemers dienen binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de aanzegvergoeding bij werkgever op te eisen. Betaalt de werkgever niet na dit verzoek, dan is de enige optie voor werknemer om binnen deze 2 maanden (dus 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst) een verzoekschrift in te dienen bij de Kantonrechter en de aanzegvergoeding in rechte af te dwingen.

Tip voor werknemer: Denkt u aanspraak te kunnen maken op een aanzegvergoeding, wacht dan niet te lang en onderneem direct actie. De 2 maanden termijn is een harde termijn, na het verstrijken van deze termijn kunt u in rechte geen aanspraak meer maken op de aanzegvergoeding.

Aanzegvergoeding ook verschuldigd bij voortzetten arbeidsovereenkomst, maar te laat informeren?

Ja. Ook wanneer u als werkgever besluit de arbeidsovereenkomst met een werknemer voort te zetten, maar u deelt dit te laat mee (bijvoorbeeld een week voor het eindigen van het bestaande contract van rechtswege), heeft de werknemer in beginsel recht op (een pro rata) aanzegvergoeding.

In het geval dat ook de werknemer de arbeidsovereenkomst wens voor te zetten en gelet op de verstandhoudingen is de kans erg klein dat een werknemer in dat geval aanspraak zal maken op de aanzegvergoeding.

Toch, ook in dit geval geldt: better safe than sorry, dus wat de keuze ook is: informeer uw werknemers tijdig!

Meer weten of dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met mij of mijn collega Dick Bosboom, wij staan u graag te woord!

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag!

Gepubliceerd op 12 Jul '19
Arbeidsrecht Is een PGB-houder transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van de zorgverlener? Door mr. N.R. Riedijk

Op grond van het nieuwe ontslagrecht heeft een werknemer recht op de transitievergoeding als de arbe...

Arbeidsrecht Ontslag op staande voet wegens meenemen van tasje met waarde 3 cent terecht? Door mr. N.R. Riedijk

  Over deze vraag diende een Kantonrechter zich te buigen. Het antwoord op deze vraag is, zo...

Arbeidsrecht “Slapend” dienstverband; droom of nachtmerrie Door mr. N.R. Riedijk

Voor een zieke werknemer geldt het zogenoemde ‘opzegverbod’ voor de werkgever. De werkge...

Neem contact op