EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ondernemingsrecht

Rozen voor Valentijnsdag

Rozen voor Valentijnsdag

 

14 februari is het Valentijnsdag. Volgens het woordenboek Van Dale ‘de dag waarop mensen, al dan niet anoniem, een kaartje of cadeautje sturen aan een geliefde’. De romantici onder ons pakken daarbij volledig uit, terwijl anderen weigeren mee te doen aan het “commerciële gedoe”. Of je er nou warm voor loopt, of niet, Valentijnsdag leidt in ieder geval tot een boost in de omzet bij diverse ondernemingen. Voor die ondernemingen is het uiteraard wel van belang dat zij hun zaken vóór (of op) Valentijnsdag kunnen verkopen…

Feiten

In 2012 heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen in een zaak waarin niet alles rozengeur en maneschijn bleek. Er speelde het volgende. Een bedrijf dat rozen teelt voor verkoop via de veiling (hierna: ‘de rozenteler’) heeft in week 29 van 2002 een licentieovereenkomst gesloten met een exploitant van het kwekersrecht op rozencultivars (hierna: ‘de exploitant’) voor het mogen telen van 66.000 rozenplanten met de naam Anouschka.

Eveneens in week 29 van 2002 is tussen de rozenteler en een zustervennootschap van de exploitant (hierna: ‘de leverancier’) een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van de levering van 66.000 stekken van de rozenplant Anouschka. Ter zake van de levering bevat de koopovereenkomst de bepaling: "levering vanaf Week 2002-45 en 46". Omtrent de leveringsdatum is in art. 4 van de toepasselijke algemene voorwaarden onder meer bepaald: "De in de overeenkomst genoemde datum voor aflevering van het teeltmateriaal moet worden aangemerkt als streefdatum. De vermeerderaar zal zodanig tijdig met zijn werkzaamheden aanvangen dat de afleveringsdatum redelijkerwijs gehaald kan worden. Een aflevering binnen een week voor of 2 weken na de overeengekomen afleveringsdatum geldt als een tijdige aflevering."

De rozenteler wilde de rozen verkopen voor Valentijnsdag, aangezien de prijzen voor rozen dan hoger liggen. Om dit te halen was vereist dat de 66.000 stekken aan hem geleverd werden in week 45 en 46. Helaas voor de rozenteler ging zijn weg niet over rozen, want de levering van de 66.000 stekken aan de rozenteler heeft uiteindelijk plaatsgevonden in de weken 47 tot en met 52 van 2002, waardoor de rozenteler de rozen niet op tijd gereed kon hebben voor Valentijnsdag. De rozenteler schrijft de te late levering toe aan het feit dat de leverancier van de stekken, het vermeerderingsproces van de stekken pas was begonnen in week 30 van 2002, terwijl bij ondertekening van de koopovereenkomst in week 29 aan de rozenteler was meegedeeld door de bestuurder van de exploitant dat het vermeerderingsproces al in week 28 was begonnen. Vast staat dat als het vermeerderingsproces in week 28 was begonnen, de stekken wél in week 45 en week 46 aan de rozenteler geleverd konden worden. Een en ander leidde uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure.

Rechtsgronden

De rozenteler vorderde betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 111.740,- van de leverancier. Aan die vordering legde de rozenteler ten grondslag dat de leverancier toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen hen gesloten koopovereenkomst, nu de leverancier de overeengekomen 66.000 stekken te laat (namelijk ná week 45 en 46 van 2002) heeft geleverd, zodat op Valentijnsdag geen rozen voor verkoop beschikbaar waren. Van belang hierbij was volgens de rozenteler dat de rozenteler mocht verwachten dat de rozen in week 45 en 46 geleverd zouden worden, omdat de bestuurder van de exploitant dit vertrouwen had gewekt door zijn onjuiste mededeling.

Voor wat betreft de licentieovereenkomst met de exploitant beriep de rozenteler zich op dwaling. De overeengekomen leveringsdata waren immers niet uit de lucht komen vallen, maar waren gebaseerd op een berekening van de exploitant vanwege het feit dat in de rozenteelt juist op Valentijnsdag voldoende productie aanwezig moet zijn. Bij een levering van de 66.000 stekken in de weken 45 en 46 kon precies met Valentijn de kas van de rozenteler in volle productie zijn. Als de rozenteler had geweten dat de rozen pas na week 46 geleverd zouden worden, had hij de licentieovereenkomst nooit gesloten.

De exploitant en de leverancier verwezen naar de (algemene) voorwaarden van de koopovereenkomst en dachten daarmee op rozen te zitten. In die voorwaarden staat immers dat een levering in week 47/48 nog tijdig wordt geacht. Het beroep op dwaling zou derhalve niet moeten slagen en er zou ook niet toerekenbaar tekortgeschoten zijn.

Beslissing

De rechtbank en het gerechtshof zijn het niet met elkaar eens. Uiteindelijk komt de zaak voor het gerechtshof Den Haag na verwijzing door de Hoge Raad. Het gerechtshof overwoog:

Zoals uit het arrest van de Hoge Raad blijkt, is de omstandigheid dat uit de toepasselijke algemene voorwaarden voortvloeit dat (hoewel als leveringsperiode week 45/46 is overeengekomen) een levering in week 47/48 nog tijdig wordt geacht, niet doorslaggevend. Immers, er bestond een gerede kans dat de stekken daadwerkelijk in week 45/46 geleverd hadden geworden als het vermeerderingsproces inderdaad in week 28 zou zijn begonnen, zoals bij het aangaan van de overeenkomst aan de rozenteler was medegedeeld.

Gelet op de onjuiste mededeling aan de rozenteler besloot het gerechtshof vervolgens dat het beroep op dwaling gegrond was en dat er toerekenbaar tekortgeschoten was door de leverancier. Het oordeel van het gerechtshof was voor de rozenteler een schot in de roos, want hij werd dus in het gelijk gesteld.

Het arrest laat maar weer eens zien dat niet al hetgeen is opgeschreven, ook leidend is. Mondelinge mededelingen kunnen de overeenkomst net zo goed nader invullen of beperken.

Dreigt u een prestatie te laat te ontvangen of te laat te leveren, misschien wel voor Valentijnsdag? Of is dit reeds gebeurd en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact met ons op zodat wij samen met u kunnen kijken naar de mogelijkheden. Wie weet, zit u daarna weer op rozen.

Deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van het besproken arrest (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW9872) is vereenvoudigd en aangepast omwille van het doel van deze blog.

Auteur: Dylan van Oeveren

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 10 Feb '22
Ondernemingsrecht Wanbetalers en hun btw-probleem Door mr. N.P.O. Ruysch

Dit jaar is nieuwe fiscale wetgeving van kracht geworden die betrekking heeft op de btw-teruggaaf va...

Ondernemingsrecht Rozen voor Valentijnsdag Door mr. N.P.O. Ruysch

  14 februari is het Valentijnsdag. Volgens het woordenboek Van Dale ‘de dag waarop me...

Ondernemingsrecht AVG pakket Door mr. N.P.O. Ruysch

Zoals u ongetwijfeld niet zal zijn ontgaan is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook...

Neem contact op