EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

WAB: Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in Balans

WAB: Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in Balans

Op 9 april 2018 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ter internet consultatie voorgelegd. Het wetsontwerp regelt onder meer de cumulatiegrond met additionele vergoeding, nieuwe regels rondom flexibele arbeid (oproepovereenkomsten, proeftijd en ketenregeling) en payrolling. Voorts worden voorstellen gedaan in de premiedifferentiatie WW om flexibele arbeid duurder te maken. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

Een paar ‘highlights’:

Oproepovereenkomsten

7:628a BW:

Indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, kan de werknemer door de werkgever niet verplicht worden aan de oproep om arbeid te verrichten gehoor te geven indien de werkgever de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekendmaakt. Wordt de oproep binnen deze vier dagen ingetrokken dan behoudt de werknemer het recht op loon dat hij zou hebben genoten indien de arbeid was verricht; en

 

Indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, doet de werkgever steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in die voorafgaande periode van 12 maanden.

Proeftijd en concurrentiebeding

7:652/653 BW:

Proeftijd van vijf maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; en

 

Aan een concurrentiebeding kan de werkgever geen rechten ontlenen indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd wordt opgezegd, tenzij het noodzakelijk is de werknemer aan het beding te houden vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de werkgever dit schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan de werknemer mededeelt.

Ketenregeling

7:668a BW:

Ketenregeling van 24 maanden naar 36 maanden;

 

Doorbrekingstermijn van drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk (bij cao); en

 

Uitsluiting ketenregeling van werknemers in primair onderwijs die ter vervanging van docerend of ondersteunend personeel werkzaam zijn.

Combinatiegrond en vergoeding

7:669 lid 3 BW:

i. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

7:671b BW:

Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van artikel 669, lid 3, onderdeel i, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de vergoeding die de werkgever op grond van artikel 673, leden 1 en 3, aan de werknemer is verschuldigd.

Deze extra vergoeding heeft een ander karakter dan de transitievergoeding, die bedoeld is ter compensatie van het ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De extra vergoeding ziet op compensatie voor de werknemer voor het feit dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van een cumulatie van omstandigheden die ieder voor zich geen zelfstandige grond (c t/m h) voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren.

De extra vergoeding staat ook los van de billijke vergoeding, die de rechter kan toekennen als sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voor de hoogte van de extra vergoeding bij de toepassing van de cumulatiegrond zijn deze omstandigheden niet relevant.

Transitievergoeding

7:673 BW:

De transitievergoeding is vanaf dag een verschuldigd;

 

De verhoging van de transitievergoeding vanaf 10 jaar wordt afgeschaft;

7:673d BW:

Verruiming criteria voor beroep op MKB-regeling

7:673e BW:

Compensatie transitievergoeding werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer (Kamerstukken II 2016/17, 34 699, nr. 2); en

 

Compensatie zieke of pensionerende mkb-werkgever.

Besluit TV:

Verruiming mogelijkheden scholingskosten in mindering te brengen op transitievergoeding.

Payrolling

7:692(a) BW:

De artikelen 628, leden 5 tot en met 7, 668a, lid 5, en 691 zijn niet van toepassing op de payrollovereenkomst. In plaats daarvan gelden speciale regels genoemd in dit artikel.

8a WAADI:

Gelijke arbeidsvoorwaarden in geval van payrolling.

 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van de regeling is ten opzichte van het initiatiefwetsvoorstel een aantal uitzonderingen geformuleerd, bijvoorbeeld op het terrein van pensioen.

Premiedifferentiatie WW

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering om het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken ten opzichte van een flexibel contract en tegelijkertijd het hogere werkloosheidsrisico van flexibele arbeidsrelaties te beprijzen. Daarom wordt met dit voorstel geregeld dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract ( ‘lage premie’ respectievelijk ‘hoge premie’). Ook wordt de aard van het contract voor werknemers zichtbaar via hun loonstrook.

Gepubliceerd op 13 Apr '18
Hippisch recht De (ver)koop van een paard? De 3 juridische tips & tricks voor iedereen. Door mr. D.J. Bosboom

Zeg eens eerlijk, als jij een paard koopt of verkoopt gaat dat dan meestal mondeling, of gebruik je...

Arbeidsrecht Breaking news: werkgever moet meewerken aan opzegging “slapend” dienstverband Door mr. D.J. Bosboom

  Vandaag, 8 november 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven in de ‘slapers-kwe...

Arbeidsrecht “Slapende” dienstverbanden dreigen te ontwaken Door mr. D.J. Bosboom

Wat is een “slapend” dienstverband ook al weer? Een “slapend” dienstverba...

Neem contact op